1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
- ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เกีย บางนา จำกัด เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เพื่อติดต่อสื่อสารและทำการตลาด ซึ่งรวมถึง
- ส่งข่าวสารเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด และการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เกีย บางนา จำกัด ผ่านทาง SMS อีเมล Line Official จาก บริษัท เกีย บางนา จำกัดบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
- ส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการขายการตลาดและการติดต่อสื่อสารโดยบริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
ตามรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

2. นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริษัท เกีย บางนา จำกัด ขอขอบคุณที่ให้ความสนในในเว็บไซต์ www.kiabangna.com

www.kiabangna.com ดำเนินการโดย บริษัท เกีย บางนา จำกัด ที่อยู่ 972 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ อีเมล [email protected]

บริษัท เกีย บางนา จำกัด อยากให้คุณทราบว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ได้รับทราบถึงนโยบายของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ใช้บริการของเรา และทางเลือกของผู้ใช้ที่มีต่อข้อมูลนั้นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเรา คือข้อตกลงระหว่าง บริษัท เกีย บางนา จำกัด (“บริษัทในเครือ” , “พันธมิตรทางธุรกิจ”,“เรา” , “พวกเรา”, “ของเรา” หรือ “ ของ บ เกีย บางนา” และคุณ (“ผู้ใช้”, “คุณ”, “ของคุณ”, หรือ “ของผู้ใช้”) ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ www.kiabangna.com และสินค้า เนื้อหา การสื่อสาร หรือการบริการ

ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ใช้ได้อ่านข้อตกลงนี้แล้ว และยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน โดยการใช้งาน www.kiabangna.com หรือบริการของเว็บไซต์ เกีย บางนา นั้น ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าใช้ www.kiabangna.com หรือบริการของ เกีย บางนา ได้ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
เกีย บางนา สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ เกีย บางนา หรือบริการได้ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่ข้อตกลงฉบับปรับปรุงแล้วนั้นใน เกีย บางนา ซึ่งหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เกีย บางนา จะทำการแก้ไขวันที่ที่ปรับปรุงล่าสุดที่ด้านล่างของหน้านี้ การใช้เว็บไซต์ เกีย บางนา ต่อภายหลังการเปลี่ยนแปลงใดๆดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ในกรณีที่มีกฏหมายกำหนดไว้ หรือเราคิดว่าจำเป็นที่ต้องแจ้งให้คุณทราบนั้น เราจะแจ้งให้ทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ เกีย บางนา หรือการบริการ ทั้งนี้ การแจ้งสามารถทำได้ทางอีเมล หรือการสื่อสารในวิธีทั่วไปอื่นๆ หรืออาจมีการขอความยินยอมจากคุณต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

การรวบรวมข้อมูลผู้ใช้
เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ www.kiabangna.com หรือการใช้บริการ ผู้ใช้จะทำการแจ้ง
(a) ขื่อจริง นามสกุลจริงของผู้ใช้ อีเมล ชื่อผู้ใช้ และข้อมูลการลงทะเบียนอื่นๆ
(b) ข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งให้ทราบเพื่อขอเข้ารับบริการผ่าน www.kiabangna.com
(c) ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเมื่อเข้าใช้บริการของ www.kiabangna.com เช่นข้อมูลการติดต่อ หรือรูปภาพ
(d) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงโซเซียล มีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Line Official Account หรือ Twitter
(e) รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณต้องการใช้จากเราหรือได้รับจากเรา
(f) ประวัติการติดต่อ ประวัติการสนทนา การจองเพื่อร่วมกิจกรรม ข้อความในกล่องข้อความ ข้อมูลที่คุณแบ่งปัน การลงทะเบียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
(g) การตั้งค่าเนื้อหา ความสนใจของคุณ และบุ๊คมาร์ค
(h) ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนตัว ความชอบที่รวบรวมข้อมูลเมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ และกลุ่มแชทในแอพพลิเคชั่นไลน์, แพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียใดๆ เช่นการ ระบุตัวตนของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดีย สถานที่และกิจกรรมเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ และ
(i) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่คุณให้เรา เกี่ยวกับการใช้หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ และการรับบริการของเรา หรือเพื่อการอ้างอิง

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลชองผู้อื่นแก่เรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสมาชิกในครอบครัว) คุณรับรอง และรับประกันว่าคุณได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแล้ว คุณได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนแล้ว หรือสามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในขอบเขตที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมภายใต้กฏหมายและระเบียบที่มีผลบังคับ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปด้วยความสมัครใจ แต่การไม่ให้ข้อมูลนั้นอาจเป็นอุปสรรคต่อการมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการแก่คุณ

การเก็บข้อมูล (Log Data)
เกีย บางนา ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า เกีย บางนา อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ (ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) จากโทรศัพท์ของผู้ใช้เรียกว่า “Log Data” ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้อาจรวม แต่ไม่จำกัดถึงข้อมูลเช่น เลขที่อยู่ไอพี (อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล) บนอุปกรณ์ชองผู้ใช้, ชื่ออุปกรณ์, รหัสเฉพาะของอุปกรณ์นั้นๆ, ชุดระบบปฏิบัติการ, ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่ผู้ใช้ใช้, ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการ, รูปแบบของแอปขณะใช้บริการ, เวลาและวันที่ใช้บริการของผู้ใช้ และสถิติอื่นๆ

คุกกี้ส์ (Cookies)
เมื่อใช้บริการของ เกีย บางนา ผู้ใช้ยินยอมให้ เกีย บางนา ใช้คุกกี้ส์และบริการของบุคคลที่สาม และสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้งานและประวัติของผู้ใช้ ภายใต้การระบุตัวตนเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อการติดตาม, วิเคราะห์ และปรับปรุงการบริการของ เกีย บางนา เพื่อให้ผู้ใช้สัมผัสประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อมอบผลิตภัณฑ์พและบริการของเราแก่คุณ
- เพื่อดำเนินการตามคำขอ ข้อสอบถาม หรือแบบฟอร์ม ของคุณที่ส่งถึงเราเป็นครั้งคราว
- เพื่อออกแบบ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ของเรา
- เพื่อสื่อสารกับคุณ หรือให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ หรือนำเสนอผลิคภัณฑ์และบริการแก่คุณ
- เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา หรือให้การสนับสนุนทางเทคนิค
- สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการวิจัยทางสถิติ
- เพื่อป้องกันการกระทำผิด หรือกิจกรรมต้องห้าม
- เพื่อติดตามพฤติกรรมของคุณ ดำเนินการวิเคราะห์การใช้งานแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และความชอบของคุณ และเสนอโฆษณาแก่กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยกฏหมาย หรือกฏระเบียบที่บังคับใช้ สำหรับการรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัตามกฏระเบียบและการตรจสอบต่างๆ
- เพื่อช่วยในการบังคับใช้กฏหมาย และวัตถุประสงค์ในการสืบสวน และ
- เพื่อดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

สำหรับการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้างต้น เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ทราบ และต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เกีย บางนา เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้ และไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลนั้น ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นไป และเพื่อเข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งาน www.kiabangna.com หรือแอปพลิเคชันและการบริการของ เกีย บางนา เกีย บางนา จะทำการรวบรวม จัดเก็บ รวมถึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผ่านข้อมูลบางส่วนไปยังผู้ให้บริการที่สามและผู้โฆษณารายอื่น เกีย บางนา ทำเช่นนี้เพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้, พฤติกรรม และการใช้บริการของผู้ใช้ เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่อง, แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงเนื้อหา และการโฆษณาของ เกีย บางนา ให้ดียิ่งขึ้น เพราะ เกีย บางนา มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของ เกีย บางนา ให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิม

เกีย บางนา ไม่ได้ทำการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการที่สามที่ระบุตัวตนของผู้ใช้โดยตรง หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้ เว้นแต่บุคคลที่สามดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเดียวกับที่กำหนดโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากบุคคลที่สามได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ นั่นก็เพียงเพื่อการดำเนินการตามหน้าที่ของ เกีย บางนา เท่านั้น โดยบุคคลที่สามจะไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปรับปรุงด้านประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้กับ เกีย บางนา เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ แผนกช่วยเหลือ ของ เกีย บางนา อาจดูข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งการกระทำเช่นนั้นเป็นไปเพื่อการตอบคำถาม หรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ เกีย บางนา อาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้หากจำเป็น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกกำจัดสิทธิ์ไว้เฉพาะแผนกช่วยเหลือสำหรับกรณีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการบริการ เฉพาะบุคคลที่จำเป็นที่ต้องทราบถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติงานเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เช่น แอดมินผู้ดูแลกลุ่ม พนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขระบบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยให้บริษัทในกลุ่มบริษัท เกีย บางนา ที่ปรึกษาการขายของ เกีย บางนา (บริษัท เกีย บางนา จำกัด) รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น พนักงานฝ่ายขาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาหรือ บุคคลใดๆ ที่คุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตใต้กฎหมายที่บังคับใช้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใดในเขตอำนาจศาลที่ เกีย บางนา (บริษัท เกีย บางนา จำกัด) รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลภายในภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ

การส่งข้อมูลข้ามประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลโดย เกีย บางนา (บริษัท เกีย บางนา จำกัด)หรือพันธมิตรของเรา หรือผู้ให้บริการของเราที่อาจตั้งอยู่ใน หรือนอกประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกโอนไปยังที่อื่น เฉพาะกรณีที่เราเห็นว่าที่นั้นๆ มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการโอน และคุ้มครองอย่างปลอดภัยตามมารตฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เราอาจะขอความยินยอมจากคุณในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- สิทธิในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ
- สิทธิในการแก้ไข หรือเรียกร้องให้ เกีย บางนา แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้ลบหรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (anonymous data)
- สิทธิในการระงับการใช้หรือร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- สิทธิในการขอให้ถ่ายโอนข้อมูล (data portability) และ
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ เรามีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากคุณไม่ประสงค์ให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา

อื่นๆ
การแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงผู้ใช้เกี่ยวกับการบริการของ เกีย บางนา เกีย บางนา จะแจ้งข้อมูลช่าวสารหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการให้บริการ, สินค้า, คุณสมบัติ, คู่ค้า , นโยบายส่วนบุคคล, เงื่อนไขการใช้บริการ, หรือข่าวสารสำคัญอื่นๆ แก่ผู้ใช้โดยผู้ใช้จะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติเพื่อรับอีเมล ข้อความ การแจ้งเตือน หรือจดหมายข่าวจาก เกีย บางนา ทั้งนี้ก็เพราะ เกีย บางนา ต้องการแน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่พลาดข่าวสาร การเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงข้อมูลที่สำคัญจาก เกีย บางนา

โฆษณา:
ผู้ใช้อาจพบโฆษณาในบริการของ เกีย บางนา โฆษณาเหล่านี้อาจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของ เกีย บางนา หรือจากพันธมิตรการค้า (บริษัท เกีย บางนา จำกัด) เกีย บางนา อาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายโฆษณา, บริษัทวิเคราะห์เว็บไซต์, และแพลตฟอร์มต่างๆ ในสังคมเน็ตเวิร์ก รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการสรุปรวมและไม่ระบุตัวตน โดยผนวกรวมเข้ากับข้อมูลที่ เกีย บางนา รวบรวมจากผู้ใช้รายอื่น ทั้งนี้ ผู้ใช้จะไม่ถูกระบุตัวตนจากการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ
เกีย บางนา มีสิทธิที่จะถ่ายโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในกรณีควบกิจการ, การจัดหาเงินทุน, การซื้อกิจการ, การเลิกกิจการ, การขาย, การโอน, การถอนกรรมสิทธิ์การครอบครองธุรกิจ, สินทรัพย์, หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วน

ในกรณีที่เราขายธุรกิจ เราจะพยายามเพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้ซื้อจะปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเดียวกันหรือตามข้อกำหนดขั้นต่ำในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การลบข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้สามารถขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยการแจ้งให้เราทราบ หากผู้ใช้ต้องการให้ เกีย บางนา ลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ที่ เกีย บางนา หรือต้องการถอนความยินยอมกรุณาติดต่อมาที่ 02-399-2292 วันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.)

ความปลอดภัย
เกีย บางนา ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับชองข้อมูลผู้ใช้ซึ่ง เกีย บางนา ได้จัดเตรียมทั้งด้านกายภาพ, อิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนการปกป้องความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่ เกีย บางนา ดำเนินการ, ดูแล และเก็บรักษา ตัวอย่าง เช่น เกีย บางนา จำกัดการเข้าถึงข้อมูลแก่พนักงานที่ได้รับอนุญาตและคู่สัญญาที่ต้องการทราบข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน การดำเนินการ การพัฒนา หรือปรับปรุง แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ ของ เกีย บางนา เท่านั้น
เกีย บางนา อยากเรียนในทราบว่าแม้ เกีย บางนา จะมีความพยายามในเรื่องการจัดเตรียมด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่ เกีย บางนา ดำเนินการ และดูแลอย่างเหมาะสมแล้วนั้นแต่ก็ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถป้องกันการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่คุณเป็นผู้ใช้ของเราหรือรับบริการของเรา โดยหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์กับเรา หรือเมื่อคุณตกลงที่จะลบบัญชีของคุณกับเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท หรือตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาดทางตรง
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของเราแก่คุณ เกีย บางนา (บริษัท เกีย บางนา จำกัด)ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
- ติดต่อคุณ เพื่อเสนอ หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการและผลประโยชน์ให้คุณ
- สื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมสิทธิพิเศษของเราหรือกลุ่มพันธมิตรของเรา และ
สอบถามข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการของ เกีย บางนา กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ
ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการตลาดอีเมล การตลาดผ่านข้อความ SMS การตลาดทางโทรศัพท์ หรือรูปบการสื่อสารอื่นๆ

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถสื่อสารการตลาดทางตรงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่พวกเขามีได้

หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ
โดยติดต่อเราที่ 02-399-2292 หรือ www.kiabangna.com

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือต้องการใช้สิทธิของคุณกรุณาติดต่อเรา

บริษัท เกีย บางนา จำกัด
ที่อยู่บริษัท 972 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
อีเมล: www.kiabangna.com

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เกีย บางนา